Martin Valfridsson gick i Lördagsintervjun i P1 ut med budskapet att vi bör ha nolltolerans mot illegala bosättningar. Detta motiverar han med att lag ska gälla alla och tillämpas lika i liknande situationer. Det Martin syftar på är begreppet rättssäkerhet, men begreppen innefattar även andra principer som att rätten ska vara förutsebar, att makten ska utövas med stöd i lag och att man ska ha en rätt till domstolsprövning.

Vi i föreningen HEM har bevittnat ett antal avhysningar av läger och vår uppfattning är att man inte kan diskutera rättssäkerhet förrän alla avhysningar är rättssäkra. Det senaste året har det i Stockholm pågått en hetsjakt på illegala bosättningar och vi ser att rättssäkerhet inte är något som beaktas.

  1. För att det ska vara möjligt att få sin sak prövad i domstol så krävs att ärendet delges. Idag är det standard att meddelandena som tejpas fast på kojor och husvagnar saknar ärendenummer, namn på handläggning, information om vilket område beslutet gällde, överklagandehänvisning eller vilka personer som omfattas.
  2. När avhysningen sker måste alla lämna trots att inte alla omfattas av beslutet. De som inte omfattas av beslutet rent formellt omfattas inte heller av lagstödet som sanktionerar avhysningen. Varken möjligheten till att få sin sak prövad eller kravet på lagstöd uppfylls alltså.

Varför är det viktigt? De här människorna har ju trots allt bosatt sig olovligen kanske man tycker. Men anledningen till att vi har rättssäkerhet är att människor inte ska behandlas godtyckligt. Det finns många exempel i historien där man valt att behandla människor olika på grund av godtyckliga anledningar och i de flesta fallen har det slutat riktigt illa.

Reportern frågar också Martin hur han ser på alla de konventioner vi undertecknat, om de inte gäller? På det svarar Martin glidande och menar att vi inte är ansvariga för den sociala välfärden ute i Europa. Men konventionerna handlar inte så mycket om läget ute i Europa utan vårt ansvar här i Sverige. Sverige har undertecknat Europakonventionen för de grundläggande fri och rättigheterna (EKMR), dessutom har man infört den som en egen lag i Sverige och i grundlagen hänvisat till att vi åtagit oss att följa konventionen. Martin är väldigt tydlig med att markockupation är ett brott, det borde då aktualisera artikel 6 i EKMR som innebär att var och en som anklagas för brott har rätt till en rättvis prövning. Det innefattar att det föreligger en plikt att informera när något är misstänkt för ett brott, något som sällan sker. Dessutom aktualiseras artikel 8 EKMR som innefattar ett skydd för hemmet. Ett hem enligt denna artikel är inte beroende av medborgarskap eller huruvida man äger marken man bor på. Den här artikeln skyddar det man faktiskt kallar sitt hem. Många menar att de här människorna har sitt hem borta i Rumänien. Men så enkelt är det inte, de här människorna har sitt medborgarskap i Rumänien men lever där under precis samma förhållanden som här, alltså i skjul på ockuperad mark. Artikel 8 innebär inte att man inte får vräka människor, den innebär bara att om man ska vräka någon från sitt hem så måste man se till att det sker rättssäkert och man bör kunna erbjuda något alternativ. Det alternativ som erbjuds idag är två nätter på ett härbärge, om det inte råkar vara fullt (vilket det ofta är eftersom Kronofogdemyndigheten ofta försöker få så många avhysningsärenden undanstökade som möjligt samma dag). De avhysningar som sker idag sker alltså inte speciellt rättssäkert och respekterar varken EKMR eller rättssäkerheten i stort. Vi fruktar att en redan rättslös grupp kommer bli drabbad om man börjar praktisera nolltolerans mot bosättningar.

Det betyder inte att vi tycker att det är oproblematiskt med illegala bosättningar och att markägaren får lida. Vi tycker däremot att svenska staten har råd att satsa på rättssäkra avhysningar och att staten i större utsträckning skulle satsa på att erbjuda migranterna plats att ställa sina vagnar. Genom att erbjuda plats kan man avlasta drabbade markägare, säkerställa en sanitär standard och därigenom hindra smittspridning och andra problem som kommer med fattigdom. Problemet vi diskuterar är redan här, vi kan inte stänga våra gränser men vi har en möjlighet att lösa situationen på ett medmänskligt vis precis som vi lovade när vi undertecknade alla konventioner som binder oss. Det kanske kommer kosta någon krona extra men det är mänskliga rättigheter värt.