Ett litet klargörande i debatten kring avhysningarna i Malmö. Föreningen HEM motsätter sig inte privat äganderätt eller att polisen skall kunna hjälpa till att hävda den rätten. Det stora problemet vi ser är att en avhysning utan några långsiktiga alternativa lösningar inte är en lösning vare sig för Malmö stad eller för de boende i lägret. Att hävda att avhysningen görs för de boendes skull på grund av de sanitära olägenheter och brandrisk som finns i lägret är ett ihåligt argument när inga bättre alternativ föreslås. Några dagar på härbärge är ingen långsiktig lösning precis som att säga att de skall åka tillbaka hem inte är det. Den fattigdom och misär som från början tvingat människor till Sverige för att försöka få in småsummor att föda sin familj med kommer inte försvinna och därmed inte tvånget att komma hit. Det som istället kommer ske är att de boende i lägret tvingas försöka bosätta sig på andra platser där samma konflikter kommer uppstå med omkringboende. Så länge inte ett hållbart boende på anvisad plats upprättas kommer avhysningar behöva göras om och om igen. En anvisad plats att bo på skulle däremot ge möjlighet att ordna med sophantering och toaletter så att nedskräpning och sanitär olägenhet kan stävjas. Bra både för de boende, staden och omkringboende. Kostnaderna för detta skulle totalt sett bli mindre än för upprepade avhysningar och städning samtidigt som det mänskliga lidandet skulle lindras enormt. Vårt förslag är därför att istället för en kostsam och konfliktfylld avhysning så anvisar Malmö de boende till en alternativ plats i form av t.ex. en camping till en låg avgift där sanitet och sophantering kan ordnas i samarbete med de boende och med frivilligföreningar. Som både föreningen HEM och andra frivilliga som arbetat med grupperna vet är de allra flesta schyssta personer som gärna vill göra rätt om de bara erbjuds möjligheten. Men med en mycket låg inkomst som varierar från dag till dag beroende på andras välvilja är möjligheten att betala för en lägenhet eller en vanlig campingplats låga och förhindras ytterligare av den systematiska rasism som gör att många campingplatser eller uthyrare av lägenheter helt enkelt inte är intresserade av att ta emot gäster från gruppen.