Den 17 maj lämnades en interpellation in av riksdagsledamot Christina Höj Larsen (V) som på ett tydligt och sakligt sätt ifrågasätter den rapport som i februari presenterades av regeringens samordnare för frågor kring utsatta EU-medborgare.

Vi ser det som väldigt positivt att regeringen nu tvingas ta ställning till rapporten som av många kommuner kommit att betraktas som riktlinjer från regeringen trots att den tagits fram av en tjänsteman och inte gått på remiss. Det som i praktiken kommer hända efter inlämnandet av interpellationen är att det kommer bli en debatt i riksdagen där Christina Höj Larsen (V) som skrivit interpellationen ställer sin fråga och Åsa Regnér, minister på socialdepartementet, svarar. Rent konkret leder detta inte till några beslut utan som mest ett förtydligande från Åsa om hennes syn på rapporten. Men förhoppningsvis väcker det frågan bland andra riksdagsledamöter och ger nya infallsvinklar. Det är viktigt att denna rapport inte får fortsätta stå oemotsagd.

Vi är precis som Christina Höj Larsen som lämnat in interpellationen starkt kritiska till det sätt som utredningen och rapporten hanterats. Eftersom rapporten inte innehåller särskilt konkreta förslag till lagändringar utan snarare tolkningar kring tillämpningen av befintliga lagar har man lyckats undvika ett remissförfarande där regeringen tvingas ta ställning till innehållet i rapporten. Det gör inte desto mindre att vi kan se i praktiken hur rapporten fått stor genomslagskraft genom att den används som ett rådgivande dokument och även behandlas som officiella riktlinjer från regeringen ute hos kommuner runtom i landet. Kommunerna har länge efterfrågat gemensamma riktlinjer i dessa frågor och detta är de enda som tillhandahållits. Men för oss som jobbar dagligen med frågorna är det tydligt att rapporten på många punkter är dåligt underbyggd och snarare bygger på åsikter än fakta. Det är också en stor brist att den nästan helt saknar ett rättighetsperspektiv vilket bland annat lyfts av Civil Rights Defenders.

Läs interpellationen på regeringens hemsida